Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Theresialyceum wil in samenspraak met het bevoegd gezag van de school het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bevorderen. Daarbij komen onder andere aan de orde het algemeen beleid betreffende het onderwijsaanbod, de financiën en het werkklimaat.
Namens het bevoegd gezag voert de rector het overleg met de medezeggenschapsraad.

Een zittingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
De MR vergadert gemiddeld vijf keer per zittingsjaar. 

 
Samenstelling MR 2017-2018

 

Oudergeleding (drie leden):

 • dhr. K. Faes (secretaris)
 • mw. M. Arnoldus
 • dhr. H. Duchemin

 

Leerlinggeleding (drie leden):

 • Simon Boschman
 • Frodo Boschman
 • Riemer de Jong

 

Personeelsgeleding (zes leden):

 • dhr. N. Fouchier
 • dhr. R. van Gastel
 • dhr. M. Hendrikx
 • mw. M. Lambregts
 • dhr. A. Oerlemans (voorzitter)
 • mw. M. Tuerlings

 

Vergaderdata 2017-2018

 • MR1 - maandag 9 oktober 2017
 • MR2-  maandag 27 november 2017
 • MR3 - dinsdag 27 februari 2018
 • MR4 - woensdag 18 april 2018
 • MR5 - donderdag 14 juni 2018

Meer info
Via mail: a.oerlemans@theresialyceum.nl 


De secretaris verkort de uitgebreide verslagen van de MR voor externe publicatie:

Verslagen MRBeheer
Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV