Overlegorganen
De school hecht waarde aan de opvattingen van de diverse groeperingen binnen de school: personeel, ouders en leerlingen.
De overlegorganen waar ouders in worden betrokken zijn de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis klankbordbijeenkomsten voor ouders rond een bepaald thema.

Op de onderliggende pagina's vindt u hierover relevante informatie.