Tweede fase

4, 5 en 6 vwo, 4 en 5 havo

Profielkeuze
In het derde brugjaar kiest de leerling voor havo of vwo en voor een profiel, deze keuze staat in principe tot en met het eindexamen vast. Alle leerlingen volgen in de bovenbouw een gemeenschappelijk deel (vakken die voor iedereen verplicht zijn). Daarnaast volgen zij de vakken die aan het profiel gerelateerd zijn en kiezen ze één of meer keuzeprofielvakken.
We bieden vier profielen aan:

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)
  • Economie en Maatschappij (E&M)
  • Natuur en Gezondheid (N&G)
  • Natuur en Techniek (N&T)

In feite starten de leerlingen vanaf de 4e klas al met het eindexamen. Er zijn vakken die in dat jaar beginnen met toetsen of opdrachten die mede bepalend zijn voor het eindresultaat/ schoolexamen. Vakken die alleen een schoolexamen kennen, kunnen in een voorexamenjaar afgesloten worden. Uiterlijk 1 oktober ontvangen alle leerlingen van de vierde klas een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), (update schooljaar 2017-2018  per 1 oktober 2017)  waarin precies vermeld staat hoe ze de verschillende vakken moeten afhandelen. Als er wijzigingen in het PTA voor lopende cohorten doorgevoerd worden, ontvangen betreffende leerlingen hierover voor 1 oktober bericht.

Verbreden, verdiepen, versterken

Onder de noemer ‘verbreden, verdiepen, versterken’ hebben we lessen in het rooster opgenomen waarin leerlingen een keuze kunnen maken uit modules voor verschillende vakken, vakoverstijgend onderwijs, verdieping op een bepaald onderdeel, of begeleiding bij studievaardigheden. In de derde klas maakt de leerling daaruit een keuze voor de vierde klas. De leerlingen van 4havo en 4vwo zitten bij elkaar. Aan het eind van 4vwo kunnen de leerlingen aangeven of ze modules willen volgen in 5vwo. Met deze modules bieden we een pakket extra mogelijkheden aan om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren zich optimaal te ontplooien.

 

Certificaten versterkt moderne vreemde talenonderwijs

 

De school wil het moderne vreemde talenonderwijs (Engels, Frans, Duits, Spaans) versterken door programma’s aan te  bieden die de leerlingen leiden tot een internationaal erkend certificaat dat aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor deze talen. Deze internationaal erkende diploma’s zijn toegangsbewijzen voor internationaal (wetenschappelijk) onderwijs en worden uitgereikt door externe instituten. Leerlingen die deelnemen aan de examens van deze instituten kunnen een certificaat Cambridge, Delf scolare, Goethe en Dele behalen. De kosten voor het certificaat worden in rekening gebracht bij de ouders. Het bedrag is afhankelijk van het certificaat waarvoor examen gedaan wordt.


Modules schooljaar 2017-2018

module/aangeboden in leerjaar      

 

4 havo


4 vwo  

5 vwo

Nederlands 

      

 

 

Engels             


wiskunde  


versterken Engels

Verterking Engels tekst       x
Versterken wiskunde A
x
Versterken wiskunde B
x
Versterken natuurkunde
x
Versterken scheikunde

 
Versterken economie      
Versterken m&o      
Versterken Duits tekst


Versterken zaakvakken


Juridische dilemma's
x x

Elementair boekhouden
x  x x
Direct prototyping
x
x

Debat
x x

Delf junior
x x x
Goethe Deutsch
x x x
Cambridge English
x x x
Dele Spaans
x x
x
Film
x x

Bewegen & gezondheid
  x x
 

Genealogie 

  x x  
Europese eenwording    

x
Bridge
  x x x
Cryptologie   x x  
Filosofie   x    
Dutch Design cultuur   x x  
Technisch duiken   x  
Arduino   x x  
Medialogica        x
Schaken       x

Extra begeleiding /versterking schooljaar 2017-2018 

vak

vmbo-t

instroom

4 havo

havo uniek

keuze in

het 4e jaar

5 vwo

keuze

in het 5e jaar

Nederlands


Engels x    
wiskunde x


versterken Engels
x
Verterking Engels tekst
x
Versterken wiskunde A
x x
Versterken wiskunde B          
x x           
Versterken natuurkunde
x x
Versterken scheikunde
x
 
Versterken economie  
x  
Versterken m&o  
x  
Versterken Duits tekst           
x                       
Versterken zaakvakken
x


Maatschappelijke stage

Sinds schooljaar 2007-2008 zijn onze leerlingen verplicht om maatschappelijke stage te lopen. Dit gebeurt in het vierde en vijfde leerjaar. Vanaf schooljaar 2014-2015 stelt het ministerie van OCW maatschappelijke stage niet meer wettelijk verplicht en laat scholen zelf de keuze of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma. Wij zijn van mening dat de maatschappelijke stage bijdraagt aan de bewustwording van leerlingen van hun maatschappelijke rol in onze complexe samenleving en dit past in onze visie op onderwijs en opvoeding en kiezen er daarom voor de maatschappelijke stage een vast onderdeel van ons lesprogramma te laten. Alle leerlingen lopen een stage van 30 uur, waarvan 20 uur op locatie met de nadruk op zorg en 10 uur als schoolsteward. Klik hier voor onze brochure Maatschappelijke Stage.

 

De overstap van 5 havo naar 5 vwo
In principe is het mogelijk dat leerlingen die een havo-diploma behaald hebben hun studie voortzetten op het vwo. Over de toelating tot 5 vwo beslist een toelatingscommissie. De leerlingen die deze overstap willen maken moeten op 5 vwo een profiel kiezen dat aansluit bij hun havo-profiel.

Klik hier voor de procedure overstap 5 havo > 5 vwo.

Het beleid bij doubleren in de bovenbouw
Doubleren in 4 vwo/4 havo/5 vwo

  • Het hele programma moet worden overgedaan, met uitzondering van afgeronde vakken die met een voldoende zijn afgesloten; behaalde resultaten van de overige vakken vervallen.

Doubleren in 5 havo/6 vwo

  • Het profielwerkstuk blijft gehandhaafd, tenzij het onvoldoende is afgerond.
  • De leerling doet alle vakken die zowel een schoolexamen als een CE kennen en de rekentoets, volledig over; behaalde resultaten vervallen.
  • Voor een vak dat met een schoolexamen voldoende is afgesloten, kan vrijstelling worden verleend mits het resterende onderwijsprogramma minimaal 700 klokuur blijft omvatten. Als geen vrijstelling wordt verleend, vervallen de resultaten die eerder voor het vak behaald zijn in het eindexamenjaar. De leerling moet een verzoek tot vrijstelling (middels het daarvoor bestemde formulier, zie downloads) voor het eind van het schooljaar bij de afdelingleider aanvragen.
  • De leerling mag een PTA toets uit 4 havo c.q. 5 vwo herkansen. 

Instroom Havo voor 4 VMBO-T leerlingen: klik hier voor informatie

 

sj71-18
Terug naar beginpagina digitiale schoolgids